010 - 519 07 86 info@prinsesmaximaschool.nl

Welkom bij CBS Prinses Máxima

Beste ouders en verzorgers,

Bij het oriënteren op een basisschool wil je een plek vinden waar jouw kind zich acht jaar lang prettig voelt en goed kan ontwikkelen. In deze schoolgids vind je belangrijke informatie over CBS Prinses Máxima die je helpt bij het maken van een keuze.

CBS Prinses Máxima is een onderdeel van stichting Spectrum. Dit schoolbestuur omvat acht scholen in Lansingerland. Spectrumscholen bieden kinderen een veilige, uitdagende en plezierige omgeving, waarin zij hun talenten kunnen onderzoeken en verder ontwikkelen. Door het bieden van christelijk en passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien.

Elke school van Spectrum is voor ieder kind een veilige en plezierige plek. Een enthousiast team geeft vorm en inhoud aan kwalitatief goed onderwijs aan leerlingen die met plezier naar school komen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen op school, vandaar dat de aandacht voor het pedagogisch klimaat bij ons hoog in het vaandel staat, waarbij wij gebruik maken van de Kanjertraining. Want ons verlangen is dat de leerlingen zich positief kunnen ontwikkelen als mooie mensen en ook ‘Zin in leren’ behouden.

Ben je nieuwsgierig geworden? Je bent van harte welkom om onze school te bezoeken.

Team CBS Prinses Máxima

Ter informatie: Overal waar in deze schoolgids ‘ouders’ staat, bedoelen we ‘ouders en verzorgers’.

Alle gidsen op één pagina

Hieronder volgt onze digitale schoolgids. Scroll helemaal naar beneden voor onze jaargids en kleutergids.

1 Onze School

1.1 Spectrum-SPCO

Spectrum is een stichting voor protestants christelijk onderwijs, met acht scholen in de gemeente Lansingerland. Met ruim 200 gedreven personeelsleden zetten we ons elke dag met hart en ziel in om de ruim 2000 kinderen toekomstgericht onderwijs te bieden, waarmee zij leergierige, wereldwijze leerlingen worden. We bieden een veilige en uitdagende omgeving waarin talenten onderzocht en ontwikkeld kunnen worden.
CBS Prinses Máxima is onderdeel van Spectrum-SPCO.

1.2 Visie en missie

Ieder kind is uniek, je mag zijn wie je bent! We zetten ons in voor MÁXIMA-al leerplezier met respect voor elkaar.

Waar wij in geloven (visie) en waar wij voor gaan (missie)

Als team delen we kennis, materiaal, ideeën en talenten. We denken in mogelijkheden, stellen heldere doelen en maken duidelijke afspraken. We zijn gelijkwaardig en maken gebruik van onze professionele verschillen.

Wij werken professioneel met elkaar samen. We maken gebruik van elkaars kwaliteiten, nemen verantwoordelijkheid en zijn proactief. Samen bereiken we meer.

In onze communicatie zijn wij respectvol, proactief en open vanuit wederzijdse betrokkenheid. We spreken verwachtingen uit naar elkaar.

Wij zijn een school waar leerlingen, ouders en teamleden ‘gezien’ worden en waar betrokkenheid, respect, aandacht en verbinding voor elkaar vaste waarden zijn.

We bereiden leerlingen voor op de toekomst en stimuleren ze om betrokken te zijn bij en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen ontwikkeling binnen de eigen mogelijkheden. Zo willen we het ‘eigenaarschap’ voor het eigen leerproces versterken.

Hoe wij dat doen

Wij geloven dat we door positief samen te werken en een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen, samen met ouders en leerlingen, goed onderwijs bieden.

De kracht van een goede school zit niet in het onderwijsconcept of de methodekeuze. De kracht van een goede school zit in de wijze waarop onderwijspersoneel met elkaar, samen met leerlingen het onderwijs vormgeven en de wijze waarop ouders daarin worden betrokken en participeren. Methoden en concepten ondersteunen dat proces.

Wij ambiëren een transparante werkhouding van collega’s en leerlingen. Een positieve en open communicatie met ouders is belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. We werken planmatig en doelgericht. We houden rekening met de ander en willen in goed overleg tot een mooi en prettig schoolklimaat komen.

Waar je ons aan herkent

Verbinding

Wij zijn een overzichtelijke school waardoor we persoonlijk contact hebben met leerlingen en ouders. We houden elkaar goed op de hoogte. Goed onderwijs maken we samen. Om iedere leerling het best mogelijke te bieden, werken we op onze school nauw samen en leren we zo veel mogelijk van elkaars ervaringen, kennis en kunde.

Betrokkenheid en aandacht

Wij zijn betrokken bij de leerlingen, de ouders en elkaar. We benutten elkaars talenten en dragen zorg voor elkaar. Dit uit zich in een fijne sfeer en een positief schoolklimaat. Oprechte, persoonlijke aandacht voor elkaar en onze leerlingen vinden we belangrijk. Leerlingen die zich gezien en gehoord voelen, zitten beter in hun vel. Alles wat aandacht krijgt, groeit!

Professionaliteit

Op de Prinses Máximaschool gaan we met z’n allen voor het beste onderwijs van vandaag en morgen. Ons team bestaat stuk voor stuk uit professionals die zich iedere dag met de groei en ontwikkeling van onze leerlingen bezighouden. Onze communicatie naar leerlingen, ouders, elkaar en andere betrokkenen is helder en professioneel en we leggen altijd verantwoording af over ons handelen.

Christelijke identiteit

Vanuit onze christelijke traditie geven we normen en waarden door en bouwen we samen met de kinderen aan een toekomst vol hoop. We staan daarbij open voor kinderen met andere achtergronden dan de christelijke. We leggen graag de verbinding tussen verschillende culturen en religies: verbinden en ontmoeten, vinden we belangrijk. Zo geven we onze leerlingen alle ruimte om uit te groeien tot wereldburgers.

1.3 Identiteit

De wereld waarin wij leven verandert. Daarmee verandert ook hoe we met elkaar met de wereld omgaan. Vanuit onze christelijke traditie leren wij kinderen hoe je met anderen omgaat. Door te delen, samen te werken en een open houding aan te nemen met respect voor iedere cultuur en iedere achtergrond. Dankzij verbinding en ontmoeting krijgen onze kinderen alle ruimte om uit te groeien tot leergierige wereldburgers in een veranderende maatschappij. Dit noemen wij levensbeschouwelijk burgerschap.

1.4 COBI vliegt voorop

De uil COBI is onze mascotte. COBI symboliseert de vier pijlers van het beleid van Spectrum-SPCO, waar onze school onderdeel van is. Ons onderwijs steunt op:

 • Creativiteit
 • Onderzoekend leren
 • Burgerschapsvorming
 • ICT

Wij zijn ervan overtuigd dat deze speerpunten de basis vormen voor modern onderwijs en voor de kinderen van morgen. Kinderen die klaar zijn voor een leven ná school.

2 Ons onderwijs

2.1 Intro

Kinderen zijn unieke en leergierige burgers van een veranderende maatschappij in de 21ste eeuw. Met extra aandacht voor onderzoek, creatie en samenwerking bereiden we de kinderen goed voor op het leven en werken in deze maatschappij. Door het bieden van passend onderwijs en het stimuleren van een onderzoekende en ontwerpende houding, krijgen kinderen wat zij nodig hebben om te groeien.

2.2 Onderwijs op CBS Prinses Máxima

Máxima-al leerplezier!

Leren is leuk! Je kunt eerst iets niet en dan wel, je groeit erdoor! We vinden het allemaal fijn om ergens beter in te worden.

Ons verlangen is dat de leerlingen zich positief kunnen ontwikkelen als mooie mensen en ook ‘Zin in leren’ behouden. Want dát willen we ieder kind graag laten ervaren: leren is leuk en jij kan het ook!

2.3 Onderwijsmodel

Wij willen ieder kind het beste uit zichzelf laten halen. Daarom spelen wij bij de instructie in op verschillen in de onderwijsbehoeften. Leerlingen die de opdracht al begrijpen gaan direct aan de slag en hebben vervolgwerk op een passend niveau.

De leerkracht geeft de rest van de groep een duidelijke uitleg. Daarna gaan de meeste leerlingen zelfstandig aan het werk. Terwijl de klas aan het werk is, krijgen sommige leerlingen extra hulp van de leerkracht.

Regelmatig bekijken we met elkaar of de onderwijsbehoefte van onze leerlingen verandert en stellen onze begeleiding indien nodig bij.

Tijdens het werken, is de leerkracht niet altijd beschikbaar en helpen de leerlingen terug op wat de leerlingen hebben geleerd en wat een volgende keer beter kan.

Waardering

Wij maken ons onderwijs samen met ouders en kinderen. Het is daarom erg fijn dat wij door hen gewaardeerd worden. Samen komen we verder.

Rapportcijfer van ouders: 8,2
Rapportcijfer van leerlingen: 8,6

2.4 Het jonge kind

In de onderbouw werken wij met aspecten vanuit de onderwijsvisie ‘ontwikkelingsgericht onderwijs’. Alle groepen 1/2 werken aan hetzelfde thema. De leerkracht heeft van tevoren een plan gemaakt, maar de kinderen krijgen veel ruimte om mee te denken over de invulling van het onderwerp. We proberen daarmee zo dicht mogelijk aan te sluiten bij het punt van de ontwikkeling waar uw kind zich op dat moment bevindt. Op deze manier worden kinderen goed bij het thema betrokken.

Combinatiegroep 1/2:

Op onze school werken wij in de groepen 1/2 met bovengenoemde aspecten van ontwikkelingsgericht onderwijs. Deze visie gaat ervan uit dat kinderen van en met elkaar leren. Kinderen kunnen leren van een ‘meer-wetende partner’. Dit kan natuurlijk de leerkracht zijn, maar ook een ander kind. Wij kiezen in de groepen 1/2 bewust voor combinatiegroepen. Op die manier zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in de groep en als ‘maatjes’ kunnen ze zoveel mogelijk van elkaar én met elkaar leren.

In de kleuterbouw worden de leerlingen al gestimuleerd om zo zelfstandig mogelijk te zijn. Daarbij gaat het om zelf aan- en uitkleden, spullen pakken en weer opruimen, maar ook om overleg en samen plannen maken. In elke groep is een planbord aanwezig, waar leerlingen uitgedaagd worden zelf activiteiten te plannen.

Er wordt gebruik gemaakt van een overzichtsblad, waarop leerlingen zelf bijhouden wat ze al hebben gedaan, en kunnen zien wat er nog van hen verlangd wordt. De hoeveelheid werk en de mate van zelfstandig plannen wordt langzaam opgebouwd vanaf groep 1.

 

2.5 Lesdoelen

In de hogere groepen bouwen we de zelfstandigheid van de kinderen verder uit. Kinderen werken voor ieder vak op hun eigen niveau aan het behalen van lesdoelen. Om de (onderwijs)behoeften een kind scherp in beeld te krijgen, zijn het kind zelf en de ouders onmisbaar als samenwerkingspartners. Daarom plannen wij regelmatig gesprekken, waarin we samen de doelen voor de komende periode op een rij zetten.

2.6 Vakken en methodes

Dit zijn de vakken die wij onze kinderen aanbieden:

VAK

GROEP

METHODE

Aanvankelijk Lezen

Groep 3Lijn 3

Voortgezet technisch lezen

Groep 4-6Nieuwsbegrip

Begrijpend lezen

Groep 4-8Nieuwsbegrip

Taal en Spelling

Groep 4-8Staal

Schrijven

Groep 3-8Klinkers

Rekenen

Groep 3-8Wereld in Getallen

Wereldoriëntatie

Groep 4-8Blink Geïntegreerd

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Groep 1-8Kanjertraining

Engels

Groep 1-8Blink Engels

Verkeer

Groep 1-8Veilig Verkeer Nederland

Levensbeschouwing

Groep 3-8Kind op Maandag

Muziek

Groep 1-8123ZING

Creatieve vakken

Groep 1-8Cultuurtrein

2.7 Levensbeschouwelijk burgerschap

Als school binnen Spectrum-SPCO leren wij onze kinderen hoe je met elkaar omgaat. In lessen, gesprekken en gedrag laten wij een open houding zien, vanuit onze christelijke traditie. Hierdoor kunnen de kinderen groeien uitgroeien tot wereldburger, met respect voor anderen.

 

2.8 Kanjerschool

Vertrouwen is de basis om met elkaar samen te werken en samen te leren. Daarom zijn wij een Kanjerschool en geven we Kanjertraining. In deze training leren we hoe we met elkaar omgaan, op een plek waarin iedereen zichzelf mag zijn.

Hoe ga je respectvol met elkaar om? Dat is iets om steeds weer met elkaar te bespreken, voor te leven en vorm te geven. Alle leerkrachten ​volgen hiervoor de opleiding. De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Leerkrachten, directie, ouders en kinderen leren op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. De training vormt voor de school een leidraad om een goed en positief pedagogisch klimaat te realiseren.

Om in gesprek te gaan over gedrag bij kinderen maken we bij de Kanjertraining gebruik van petjes met vier verschillende kleuren. Wanneer er zich een probleem of stressvolle situatie voordoet, hebben we een keuze om verschillend te reageren. Zolang je handelt vanuit vertrouwen en op basis van wederzijds respect zijn deze verschillen tussen mensen goed en waardevol. Wanneer je zo handelt, noemen we dat binnen de Kanjertraining dat je een drager bent van de witte pet. Je durft jezelf te zijn, je bent zelf te vertrouwen en durft ook anderen te vertrouwen. Kortom, je bent een kanjer. De petten zijn hulpmiddelen om op een respectvolle wijze over gedrag te kunnen praten. Kinderen zijn niet het gedrag van de pet, maar de petten staan voor de keuzes die de kinderen kunnen maken. Kinderen wordt daarmee geleerd dat ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor de gedragskeuzes die ze maken. De lessen Kanjertraining bevatten oefeningen, voorbeeldsituaties die kunnen worden uitgespeeld, verhalen en liedjes om met de kinderen in gesprek te gaan over verschillende sociale situaties en hun reactie hierop.

2.9 COBI

COBI staat voor:

Creativiteit

Op school leer je meer dan alleen feiten. Het is ook de plek voor persoonlijke ontwikkeling. We leren de kinderen oplossingsgericht en kritisch te denken. Het is cruciaal dat leerlingen daarbij veel vrijheid krijgen om zelf te ontdekken en te creëren. Creativiteit gaat verder dan handvaardigheid, muziek en tekenen. In ons hele lesprogramma integreren we creatieve vaardigheden, eigen inzicht en cultuur. Zo maakt creativiteit je wereld groter.

Onderzoekend en ontdekkend leren

Door zelf te ontdekken en onderzoeken kom je verder. Daarom maken we hier ruimte voor! Wij leren onze kinderen vragen te stellen en nieuwsgierig te zijn. Want we geloven dat kinderen nog beter leren door te doen, dan wanneer iets hun wordt verteld.

Burgerschap

Onze kinderen zijn de wereldburgers van vandaag en morgen. Vanuit die visie besteden we veel aandacht aan levensbeschouwelijk burgerschap. Voor een toekomst vol hoop.

ICT

Een kind dat digitaal geletterd is, is klaar voor morgen. Met de juiste inzet van digitale mogelijkheden kunnen wij ons onderwijs blijven verbeteren en modern vormgeven.

2.10 Onderwijstijd

Definitie

Met onderwijstijd bedoelen we de uren per week die een kind op school is. De invulling van onderwijstijd kan per school verschillen. Kinderen hebben recht op voldoende uren onderwijs. Binnen de scholen van Spectrum-SPCO krijgen kinderen gedurende de bassischoolperiode 7520 uur onderwijs, in lijn met de wettelijke eis.

Lestijden

Maandag

8.30 – 12.00 & 13.00 – 15.15 uur

Dinsdag

8.30 – 12.15 uur

Woensdag

8.30 – 12.00 & 13.00 – 15.15 uur

Donderdag

8.30 – 12.00 & 13.00 – 15.15 uur

Vrijdag

8.30 – 12.15 uur


Vakanties en belangrijke data

Actuele vakanties en belangrijke data, waaronder studiedagen, staan op onze website.

3 Werken aan kwaliteit

3.1 Kwaliteitsnorm

Het kwaliteitsbeleid van onze school kent een cyclisch proces, waarbij wij gebruik maken van de PDCA-cirkel. Dit kwaliteitsproces komt overal binnen de school terug, om de eenvoudige reden dat dit een ‘natuurlijke’ cirkel van benaderen is.

PDCA

 • PLAN: Dit omvat het plan van aanpak voor de noodzakelijke verbetering of innovatie, de bepaling van de richting, de formulering van het gewenste resultaat en hoe (en wanneer) getoetst gaat worden of het gewenste resultaat is bereikt.
 • DO: Het plan wordt uitgevoerd zoals is voorgeschreven.
 • CHECK: Met controle en evaluatie wordt bekeken in hoeverre het gewenste resultaat behaald is.
 • ACT (of ADAPT): Bijstellen en verbeterpunten opstellen op basis van getrokken conclusies. En als het gewenste resultaat bereikt is, kan de school aan de volgende verbetering beginnen en wordt de cirkel opnieuw doorlopen.

De evaluatie-instrumenten die wij op onze school gebruiken, worden cyclisch binnen een periode van 4 jaar afgenomen. De stappen die de school vervolgens zet, worden opgenomen in het jaarlijkse Optimaliseringplan en de meerjarenplanning van de school.

3.2 Doelen en ambities

Ons streven is om alle kinderen ten aanzien van de basisvaardigheden uit te laten stromen op 1F niveau. Dit is het fundamentele niveau dat het overgrote deel van de basisschoolleerlingen zou moeten beheersen op het moment dat ze naar het voortgezet onderwijs gaan.

3.3 Kwaliteitszorgsysteem

Waarom doen we dingen zoals we ze doen? Met deze vraag reflecteren en bezinnen we doorlopend op de kwaliteit van ons onderwijs. Iedere vier jaar stellen we een schoolplan op, waarin we onze koers voor de komende jaren uitwerken. Deze vertalen we jaarlijks in een optimaliseringsplan, waarin we onze jaardoelen beschrijven.

We evalueren onze doelen regelmatig met het team, door enquêtes onder ouders en leerlingen en door externe audits. Hierdoor blijven wij ons onderwijs bewust en kritisch verbeteren.

3.4 Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de ontwikkeling van kinderen op verschillende manieren. In de kleutergroepen gebeurt dit via Inzichtelijk. Vanaf groep 3 gebruiken wij het Cito-leerlingvolgsysteem naast methodetoetsen en observaties van de leerkrachten. In groep 8 gebruiken we de afsluitende doorstroomtoets. Al deze toetsen geven ons zicht op de ontwikkeling van een kind of groep. Voor de gehele school gebruiken we het systeem Leeruniek om resultaten te analyseren. Met die gegevens kunnen we ons aanbod bijstellen waar dat nodig of gewenst is.

3.5 Resultaten van ons onderwijs

Monitoren vaardigheden

Uiteindelijk zijn wij benieuwd wat het resultaat van onze inspanningen is. Naast het aanleren van normen en waarden, het bieden van veiligheid en zorg dragen voor het welbevinden van kinderen, is het aanleren van de vaardigheden lezen, taal en rekenen erg belangrijk. Daarom monitoren we doorlopend hoe de ontwikkeling van deze vaardigheden verloopt. De resultaten van onze school worden vergeleken met de gestelde ambitiedoelen binnen Spectrum-SPCO. Deze doelen zijn hoger dan de normen van de onderwijsinspectie. Ook worden de resultaten vergeleken met die van andere Spectrum-scholen en met scholen met een gelijke wegingsfactor. Dit levert duidelijke inzichten op.

Resultaten in beeld

Tot en met 2023 is ieder jaar in groep 8 de doorstroomtoets afgenomen. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen eind groep 8 kunnen zeggen dat zij een prettige en gelukkige schooltijd bij ons hebben gehad, waarin ze hebben geleerd hun talenten goed te benutten en goed konden presteren. Hiermee komen ze uiteindelijk op een voor hen passende school voor voortgezet onderwijs terecht.

Eindscore toets Prinses Maxima school

De score van onze Cito-eindtoets van het afgelopen schooljaar was 183. Dit lag boven het landelijk gemiddelde van 176 en daar zijn wij trots op. Analyse van de uitkomsten geeft ons een goed beeld en helpt ons onze doelen bij te stellen waar nodig.

3.6 Schooladvies

Overgang PO naar VO

Het advies voor het voortgezet onderwijs (VO) wordt zorgvuldig afgewogen door de leerkrachten van groep 7 en 8, intern begeleider(s) en directie (adviescommissie) van de school. Het advies wordt niet alleen gebaseerd op de resultaten die een leerling boekt, maar er wordt eveneens gekeken naar de sociale en emotionele ontwikkeling, werkhouding, motivatie en executieve vaardigheden.
Deze factoren samen vormen het profiel van de leerling en daarbij wordt een best passend niveau van VO gezocht. Soms wordt er gekozen voor een dubbel advies, met name als er ontwikkelingen gezien worden, waardoor de mogelijkheid bestaat om door te groeien naar een hoger niveau in de loop van groep 8 of het brugklasjaar.

Eind groep 7 worden de pré-adviezen bij het laatste rapportgesprek aan de leerling en zijn/haar ouders medegedeeld en toegelicht. Met dit pré-advies kunnen leerlingen en ouders gaan oriënteren op een passende VO-school in de regio.

In oktober blijft bij de voortgangsgesprekken in groep 8 het uitgangspunt het pré-advies van eind groep 7. Hier wordt besproken of het advies nog passend lijkt en welke stappen er eventueel nog gezet kunnen worden.

In november volgen de laatste methode-onafhankelijke toetsen van Cito en in december bespreekt de adviescommissie alle voorlopige adviezen opnieuw. Als de resultaten en ontwikkelingen geen aanleiding geven om het pré-advies aan te passen, wordt dit omgezet in een voorlopig advies. Mochten er wel redenen zijn om het advies naar boven of beneden bij te stellen, dan wordt dit tijdens de rapport-adviesgesprekken met leerling en ouders in januari besproken en toegelicht.

Begin februari maken alle groep 8-leerlingen de doorstroomtoets (Cito). Alleen als deze toets een hoger niveau laat zien dan het schooladvies moet de school het advies heroverwegen. School kan argumenten hebben om het advies wel of niet op te hogen. Hierna wordt het advies definitief.

Met het definitieve schooladvies (eventueel aangevuld met zienswijze van ouders) kunnen ouders hun kind aanmelden op de VO-school van eerste voorkeur.

De procedure van aanmelden staat beschreven in de Overstaproute van Koers VO (samenwerkingsverband voortgezet onderwijs regio Rotterdam). School zal ouders hiervan tijdig informeren en op de hoogte houden van de stappen die genomen moeten worden.

Uitstroom

4 Inclusief onderwijs

4.1 Ondersteuning van het jonge kind

Zodra een kind bij ons is aangemeld (in de meeste gevallen in groep 1) start de ondersteuning omtrent ‘het jonge kind’. Bij de intake informeren wij bij ouders naar de voorschoolse ontwikkeling. Deze informatie delen wij met de leerkracht en de intern begeleider. Vervolgens realiseren we de ondersteuning voor het jonge kind binnen ons onderwijs. De leerkracht observeert en begeleidt individuele kinderen of kleine groepjes, terwijl de kinderen aan het spelen zijn. Vroegtijdige signalering is namelijk van groot belang. Hoe eerder de onderwijsbehoeften van een kind duidelijk zijn, hoe beter wij ons onderwijs passend kunnen maken. De activiteiten met hun specifieke doelen liggen vast in het groepsplan.

4.2 Basisondersteuning en lichte ondersteuning

Wij werken op CBS Prinses Máxima met een vaste ondersteuningsstructuur. De intern begeleider heeft de specifieke taak om leerlingen en leerkrachten met een hulpvraag te begeleiden. In ons schoolondersteuningsprofiel staat hoe wij de kinderen kunnen ondersteunen in hun basisbehoeften en hoe wij waar nodig meer ondersteuning bieden.

Daarnaast is er binnen de school een aantal specialisten dat kan meedenken als kinderen op bepaalde gebieden achterblijven of andere ondersteuning nodig hebben.
Bij specifieke hulpvragen van leerkrachten kan het zijn dat wij de hulp van ons samenwerkingsverband, PPO-Delflanden, inschakelen om hun onafhankelijke expertise (preventief) in te zetten. Er komt dan een deskundige meedenken op een ondersteuningsvraag binnen een groep. Op deze manier zorgen wij voor een goede basiskwaliteit van onderwijs en kunnen wij kinderen blijven helpen om het beste uit zichzelf te halen.

4.3 Extra ondersteuning

Het kan zo zijn dat een kind extra ondersteuning nodig heeft waarvoor wij als school geen passende ondersteuning in huis hebben. Op dat moment kunnen wij, in samenspraak met ouders, een arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband. Door het inzetten van arrangementen is het mogelijk om expertise zo dichtbij mogelijk in te zetten voor een kind. Een arrangement geldt altijd voor een bepaalde periode. En dit wordt goed gemonitord en regelmatig met elkaar geëvalueerd met school, ouders en de externe betrokkenen. In deze gesprekken staan altijd de onderwijsdoelen centraal die wij als school met het kind willen bereiken.

4.4 Jeugdcoach op school

Aan onze school is een jeugdcoach op school (JOS) verbonden. Zij is in dienst van Schoolformaat, een organisatie voor hulp aan kinderen, jongeren en ouders. Op verzoek biedt zij hulp aan kinderen door met hen gesprekken te voeren. Ook geeft zij advies aan ouders en leerkrachten als er zorgen zijn over een kind. Deze laagdrempelige ondersteuning is aanvullend en ondersteunend voor school en voor ouders. Op het moment dat deze ondersteuning binnen school niet toereikend is, helpt de jeugdcoach om de juiste (vervolg)hulp te vinden. De JOS is op vaste momenten op school aanwezig.

4.5 PPO Delflanden

In Nederland geldt de wet op Passend Onderwijs. Want ieder kind is uniek en ontwikkelt zich anders. Thuis en op school. Soms maakt een kind in de ontwikkeling iets mee waardoor het even minder gaat op school. Leren en concentreren kan dan lastig zijn. Meestal komt dit met hulp in school weer goed. Soms gaat het niet vanzelf en hebben kinderen iets extra’s nodig. Op dat moment kijkt de school samen met jullie als ouders en met het kind wat er nodig is. Dit kan (tijdelijke) ondersteuning zijn. Of een extra voorziening op school, waardoor een kind op de gewone basisschool kan blijven. Bij zo’n voorziening spreken we over een arrangement. Dit wordt afgegeven door het samenwerkingsverband PPO-Delflanden (www.ppodelflanden.nl) waar de Spectrumscholen onder vallen.

Bij de aanname van een kind zullen wij altijd goed kijken waar een kind zich het beste kan ontwikkelen. Een basisschool is een onderwijsinstelling en geen zorginstelling. Daarom kijken wij of wij de juiste ondersteuning, specialistische kennis en voorzieningen in huis hebben. We willen zeker weten dat wij onderwijskundig voldoende toegerust zijn om het kind verder te helpen met leren. Daarnaast moeten andere kinderen geen nadeel ondervinden van de plaatsing. Hoewel we altijd serieus overwegen of we een leerling met extra ondersteuningsbehoefte op onze school kunnen plaatsen, is dit niet altijd mogelijk.

Uiterlijk 10 weken nadat het kind formeel is aangemeld, wordt een beslissing over plaatsing genomen. We zoeken binnen ons samenwerkingsverband naar de juiste onderwijsinstelling en helpen ouders vanaf aanmelding tot de uiteindelijke plaatsing. We raden ouders die een dergelijke aanmelding overwegen aan om vroegtijdig contact op te nemen met de directeur van de school. Deze vorm van partnerschap, waarbij open en eerlijke communicatie van groot belang is, start bij de aanmelding en zal gedurende alle schooljaren ontzettend belangrijk blijven. Samen is meer!

 

5 Veiligheid op school

5.1 Intro

Dat iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt op onze school, vinden wij het belangrijkst. Daarom zijn goede omgangsvormen onze basis. Voor leerkrachten, kinderen, ouders en betrokkenen horen daar regels en afspraken bij.

5.2 Anti-pestprogramma

Natuurlijk hebben wij ook een anti-pestprotocol. Je vindt dit op onze website. In lijn hiermee werkt er een anti-pestcoördinator op onze school. Voor meer informatie of contact verwijzen we je naar het protocol op onze website.

Wij werken daarnaast met de Kanjertraining. In paragraaf 2.8 leest u hierover meer.

5.3 IBP en privacy

Alle scholen binnen Spectrum-SPCO houden zich aan de Wet op Privacy. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen contact met externe organisaties wordt opgenomen zonder dat ouders hiervan op de hoogte zijn. De schoolmaatschappelijk werkster en de schoolarts worden gezien als interne organisaties.
Meer informatie over ons privacybeleid kun je vinden op onze website.

5.4 Aandachtsfunctionaris en Meldcode

De veiligheid van een kind is zo belangrijk dat alle Spectrum-scholen een aandachtsfunctionaris hebben aangesteld. Ook houden wij ons aan de landelijk verplichte ‘Meldcode Huiselijk Geweld’. De aandachtsfunctionaris(sen) bij ons op school zijn Leontine Pinkse en Marjolein Roelofs.
Meer informatie vindt u op www.meldcode.nl.

5.5 Ontruiming en BHV

Minstens één keer per jaar houden we een ontruimingsoefening, zodat leerkrachten en kinderen in geval van brand of calamiteiten weten wat ze wel en niet moeten doen. Bovendien volgen onze bhv’ers ieder jaar een herhalingscursus BHV, om hun kennis op te frissen. CBS Prinses Máxima heeft een veiligheidsplan dat is goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.

5.6 Contactpersoon

Binnen Spectrum-SPCO zijn er interne contactpersonen. Zij zijn het aanspreekpunt bij een klacht en helpen je op weg in de stappen die je kan ondernemen. Desgewenst brengen zij je in contact met de vertrouwenspersoon. De interne contactpersoon op onze school is Esmeralda Baas.

5.7 Klachtenregeling

Wij werken samen met jou aan de ontwikkeling van je kind. Met vragen of opmerkingen over de communicatie of samenwerking ben je altijd welkom voor een gesprek. Vaak kunnen we klachten, over de dagelijkse gang van zaken binnen de school, in overleg en op een juiste manier samen afhandelen. Als dat niet mogelijk is of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kun je een beroep doen op de klachtenregeling. Stichting Spectrum-SPCO kent een klachtenregeling, een klokkenluidersregeling en een integriteitscode. De klachtenregeling is te vinden op onze website.

5.8 Vertrouwenspersoon

De externe vertrouwenspersoon is onafhankelijk en verbonden aan de stichting als geheel. De externe vertrouwenspersoon is mevrouw W. Vink.
E: wvink6161@gmail.com
T: 06-51832505

6 Samenwerking met ouders

6.1 Intro

Wij zijn, als ouders en school, samen betrokken bij de ontwikkeling van jouw kind. Daarom is het belangrijk om elkaar regelmatig te zien en spreken. Natuurlijk zal deze communicatie vooral over specifieke zaken omtrent je eigen kind gaan. Maar betrokkenheid van ouders gaat voor ons verder.

6.2 Gesprekken met ouders

Wij organiseren elk schooljaar contactmomenten. Deze gesprekken zijn regelmatig ook samen met je kind. Ouders worden hiervoor tijdig uitgenodigd. Heb je een vraag of wil je iets bespreken? Dan kun je altijd even langslopen of een afspraak maken met de leerkracht of de directie.

6.3 Oudercommunicatie app

Wij gebruiken de app Social Schools om ouders te informeren en waar nodig met jullie te communiceren. Via deze weg versturen we nieuwsbrieven, delen we nieuws (per groep) en zijn in een agenda alle belangrijke data te vinden. Ook kunnen ouders individueel met leerkrachten over hun eigen kind communiceren.

6.4 Informatie online

Op onze website is veel informatie te vinden. Wij hebben geen andere social media accounts.

6.5 Medezeggenschapsraad (MR)

Wij zijn blij met ouders die willen meedenken! Onze medezeggenschapsraad bestaat uit drie leerkrachten en drie ouders die op beleidsmatig niveau met ons meedenken over zaken die de school aangaan. De medezeggenschapsraad geeft hierbij adviezen en heeft op een aantal zaken instemmingsrecht. Een afgevaardigde van iedere MR neemt deel aan de GMR, dat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Spectrum-SPCO.

6.6 Ouderraad (OR)

Wij hebben een enthousiaste groep ouders in onze ouderraad, die ons ondersteunen bij de organisatie van verschillende activiteiten. Samen met teamleden en andere ouders maken zij het onderwijs voor de kinderen nog leuker en mooier.

6.7 Sponsoring

Voor sponsoring in het onderwijs heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met onderwijsorganisaties een convenant gesloten waarin de afspraken zijn vastgelegd.
Mochten wij als school te maken krijgen met sponsoring is het belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. Het convenant bepaalt onze speelruimte.

7 Praktisch

7.1 Intro

De meest up-to-date informatie over praktische zaken staat op onze website.

7.2 Verzuim

In de wet is een aantal plichten van school en ouders vastgelegd. De onderwijsinspectie controleert of deze worden nageleefd.

Regels voor schorsing en verwijdering

Spectrum-SPCO hanteert op alle scholen een regeling schorsing en verwijdering, dus ook op CBS Prinses Máxima. Deze is te vinden op onze website.

Voorkomen en bestrijden van (ongeoorloofd) schoolverzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan een leerling niet naar school en is er sprake van geoorloofd schoolverzuim. Wat geoorloofd schoolverzuim is, staat hieronder onder ‘Verlof’. Voor meer informatie kun je terecht op de website van de Rijksoverheid (Rijksoverheid – leerplicht).

7.3 Verlof

Regeling

Kinderen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig en worden tijdens alle schooltijden aanwezig verwacht. In bijzondere situaties kan de directie toestemming verlenen tot verlof.

In de verlofregeling spreken we over:

 • Eerstegraads familie
  • ouders
 • Tweedegraads familie
  • broers en zussen
  • grootouders
 • Derdegraads familie
  • ooms en tantes
  • neven en nichten
  • overgrootouders

Situaties waarin verlof aangevraagd en verleend kan worden:

Overlijden van bloed- of aanverwanten

  • Eerstegraads familie          maximaal 4 dagen
  • Tweedegraads familie        maximaal 2 dagen
  • Derdegraads familie           maximaal 1 dag

Huwelijk en jubilea

   • Familie in Lansingerland > maximaal 1 dag
   • Familie buiten Lansingerland > maximaal 2 dagen
   • Huwelijks- of Ambtsjubileum > maximaal 1 dag
  • Eerste- of tweedegraads familie
  • 12,5 | 25 | 40 | 50 | 60 jarig

Bevalling van moeder/ verzorgster

1 dag

Religieuze feesten die mogelijk niet in de reguliere vakanties vallen

 • Joods Nieuwjaar
 • Grote Verzoendag
 • Loofhuttenfeest
 • Joods Slotfeest
 • Joods Paasfeest
 • Joods Wekenfeest
 • Offerfeest
 • Suikerfeest
 • Ramadan

Let op: Het verlof kan alleen worden verleend op de dagen waarop dit feest valt en alleen als je praktiserend bent in je geloof. Leerplicht adviseert directeuren maximaal één dag per feest toe te staan, ongeacht de duur van het feest.

Vakantie / extra verlof

Er kunnen omstandigheden zijn die zo zwaar wegen dat ouders/ verzorgers hun kind buiten de schoolvakanties één of meerdere dagen van school willen houden. Voor dit ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld:

Extra verlof mag alleen worden toegekend als:

 • Door de aard van het beroep van (één van) de ouders/ verzorgers vakantie niet in een schoolvakantie mogelijk is;
 • Er zeer gewichtige omstandigheden zijn.

Verdere voorwaarden:

 • Het verlof is bestemd voor de enige gezamenlijke gezinsvakantie n het schooljaar;
 • Het verlof mag sowieso niet in de eerste 2 weken van het schooljaar vallen.

Overig

 • Andere zeer bijzondere gevallen in overleg

Meer informatie is te vinden op www.lansingerland.nl en op www.rijksoverheid.nl.

N.B. Wij zijn verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.

Aanvragen

Verlof kan aangevraagd worden via het formulier op onze website.

Vrijstelling van een onderwijsactiviteit

Wil je liever niet dat jouw kind meedoet aan een extra activiteit? Dan kun je het bestuur van de basisschool vragen om vrijstelling. Als het kind vrijstelling krijgt, moet het meedoen aan een vervangende activiteit.

7.4 Vrijwillige ouderbijdrage

Scholen mogen ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarden zijn dat deze bijdrage vrijwillig is en dat de ouders van de medezeggenschapsraad hiermee hebben ingestemd. Wij vragen een eenmalige bijdrage van €35,- per leerling. Hiervan bekostigen wij onder andere de afscheidsavond van groep 8, het Sinterklaas- en kerstfeest, de paaslunch en de sportdag.
Daarnaast zijn er vrijwillige schoolkosten voor het schoolkamp van groep 8 en de schoolreis. Deze bedragen worden jaarlijks vastgesteld en aan ouders kenbaar gemaakt.

De vrijwillige bijdrage is ook echt een vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat alle kinderen altijd meedoen aan de activiteiten die door de school worden georganiseerd.

7.5 Opvang en overblijf (TSO)

BSO

Wil je voor jouw kind opvang regelen voor of na schooltijd? Dat kan. Binnen onze school biedt Partou dit aan. Daarnaast werken wij samen met onderstaande organisaties voor kinderopvang. Bij interesse adviseren we je met klem dit vroegtijdig aan te geven bij de BSO van jullie keuze. Het is aan ouders zelf om een contract met de organisatie af te sluiten.

De organisaties waar wij mee samenwerken zijn:

Overblijf en tussenschoolse opvang

Tussen de middag kunnen alle kinderen op school overblijven. Dit wordt op onze beide locaties geregeld door Partou. Alle informatie hierover staat op hun website.

8 Aanmelden en plaatsing

8.1 Aanmelden

Kom gerust langs om kennis te maken met onze school, ons gebouw en ons onderwijs! Aanmelden voor een kennismakingsgesprek kan via de website. Uiteraard kun je ook telefonisch een afspraak maken, daarvoor kun je onze school bellen op telefoonnummer 010-5190786
Het kan gebeuren dat wij in bepaalde groepen te maken hebben met een leerlingenstop. Als dit speelt, geven wij dit aan op onze website.

Benieuwd naar onze protocollen en documenten?

Lees meer over onze schoolregels en handige informatie op de documenten- en protocollen pagina’s.

Geïnteresseerd in onze school?

Plan een rondleiding in en kom langs bij ons op school. We maken graag kennis!