Medezeggenschapsraad (MR)
                                                                                           ouders
Graag stellen wij ons aan u voor. Wij zijn een enthousiaste groep ouders en leerkrachten die ons in de Medezeggenschapsraad inzetten voor de kwaliteit van onze school. In september 2013 is er een wisseling geweest binnen de MRgeleding. Er heeft zowel een wisseling in de oudergeleding als een wisseling in de personeelsgeleding plaatsgevonden. Twee van ons vertegenwoordigen de CBS Prinses Máxima ook in de Gemeenschappelijke MR, waar het bovenschoolse beleid van Spectrum SPCO wordt besproken. Wij vergaderen elke acht weken; de verslagen van de MR-vergaderingen zijn openbaar en liggen ter inzage op school.

De belangrijkste taken van de MR zijn het bevorderen van openheid, onderling overleg en gelijke behandeling in gelijke gevallen. De MR heeft adviesrecht en in sommige gevallen ook instemmingsrecht, en wordt betrokken bij alle onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan de onderwijskundige aanpak, het schoolrooster, de hoogte van de ouderbijdrage en het beleid voor buitenschoolse activiteiten, maar ook aan de selectie en benoeming van leerkrachten, de samenstelling van de groepen en de huisvesting van de school.
Klik hier voor Jaarverslag 2015-2016
 
   
 
Wie zitten in de MR?
 
Oudergeleding Leerkrachtengeleding
Pascal van der Bend GMR Marjolein Roelofs PGMR
Marc van der Steeg Maurice Jansen 
 
 
Adviserend lid: Hanneke de Frel
 
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Wat kun je allemaal doen met sneeuw? Behalve de ongemakken in het verkeer levert het ook veel...