Medicijnverstrekking en medisch handelen
Leerkrachten worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn, die meestal eenvoudig te verhelpen is. Ook kunnen leerkrachten door ouders of verzorgers worden verzocht medicijnen aan leerlingen toe te dienen.
Hieromtrent heeft Spectrum een regeling opgesteld.
Deze regeling beschrijft de wijze waarop onze scholen handelen inzake medicijnverstrekking en medisch handelen. Deze regeling is ter advisering voorgelegd aan de GMR en het Management Overleg en heeft als ingangsdatum 1 mei 2013.

U kunt hier de gehele regeling nalezen en aparte bijlagen downloaden om de leerkacht(en) van uw kind(eren) toestemming te verlenen tot het toedienen van medicijnen en verrichten van medisch handelen. 

Regeling medicijngebruik en medisch handelen

Verklaring Bekwaamheid uitvoeren van medische handelingen

Verklaring Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek

Verklaring Toestemming tot het uitvoeren van medische handelingen

Verklaring Toestemming tot handelwijze voor als de leerling op school ziek wordt