Verlofregeling
Verlofregeling

aanvraagformulierExtra verlof: alleen in bijzondere gevallen 

De toekomst van uw kind
Onderwijs is van groot belang voor de toekomst van uw kind. Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Het is daarom erg belangrijk dat uw kind alle lessen op school volgt: gemiste lessen nu, zijn gemiste kansen later.
 
De Nederlandse overheid vindt dat ook en heeft in de wet vastgelegd dat ieder kind naar school moet.
In de Leerplichtwet staat dan ook omdat het de taak van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind iedere dag naar school gaat. Een leerling mag dus nooit zomaar van school wegblijven.
 
Extra verlof   
Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenaamde 'extra verlof' zijn regels opgesteld.
 
Extra verlof mag alleen worden toegekend als er sprake is van:
 • gewichtige omstandigheden
 • aard van beroep van (één van) de ouders.

De leerplichtambtenaren van de gemeente Lansingerland en de schoolbesturen hebben gezamenlijk besloten deze regels streng te hanteren.
 
Gewichtige omstandigheden
Er kan sprake zijn van gewichtige omstandigheden. Dit is het geval bij:

 • Ernstige ziekte, overlijden of begrafenis/crematie van bloedverwanten of hun partners:
  bij ouders (eerste graad) maximaal vier dagen verlof;
  bij broers, zussen of grootouders (tweede graad) maximaal twee dagen verlof;
  bij oom, tante, neef, nicht of overgrootouders (derde graad) maximaal één dag verlof.
 • Huwelijk
  - van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de gemeente Lansingerland: maximaal één dag;  

  - van bloed -of aanverwanten tot en met de derde graad buiten de gemeente Lansingerland: maximaal twee dagen;   
 • 12 ½ -, 25-, 40- en 50 jarig of 60- jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: maximaal één dag;
 • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubilea van ouders of grootouders: maximaal één  dag;  
 • Verhuizing: maximaal een dag;
 • Gezinsuitbreiding: maximaal één dag verlof.
Als het noodzakelijk is om naar het buitenland te gaan, dan bent u verplicht deze noodzaak aan te tonen. Er wordt bovendien alleen toestemming verleend voor de kortst mogelijke periode.
 
Aard van het beroep van (één van) de ouders      
Voor vakantiedoeleinden mag volgens de Leerplichtwet slecht in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer de specifieke aard van het beroep van (een van) de ouders het gezin belet om in een schoolvakantie met vakantie te gaan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste 10 dagen vrij worden gegeven door de directeur van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Denk bij de specifieke aard van het beroep bijvoorbeeld aan een vader die vaart en niet tijdens de schoolvakanties aan de wal kan zijn. Of aan ouders die bijvoorbeeld in het bezit zijn van een strandtent.
 
Een werkgeversverklaring van (één van) de ouders zal duidelijk moeten aantonen dat de extra vakantie om een specifieke reden wordt aangevraagd.
 
Er mag dus geen vrij gegeven worden in verband met:
 • goedkopere vakantie buiten het seizoen;
 • door anderen betaalde vakanties;
 • het ophalen van familie;
 • midweek-of weekeindevakanties;
 • al jaren niet op vakantie geweest;
 • reeds ticket gekocht of reservering gedaan;
 • meereizen met anderen;
 • reeds een ander kind vrij;
 • "vlak voor de vakantie wordt er toch bijna geen les meer gegeven".

Religieuze feestdagen
De aard van sommige religieuze feestdagen sluit schoolbezoek uit, omdat de viering ervan wordt beschouwd als vervulling van de plichten die bij de godsdienst horen.
Voor moslims:  het Offerfeest en het Suikerfeest;
Voor hindoes:  het Divalfeest en het Holyfeest;
Voor joden:       het Joods Nieuwjaar, de grote Verzoendag, het Loofhuttenfeest.
De exacte data van islamitische feestdagen zijn pas kort voor de viering bekend.
Voor de feestdagen geldt dat leerlingen maximaal twee schooldagen mogen thuisblijven ten behoeve van de viering. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik willen maken, moeten zij dit tenminste twee dagen van tevoren aan de directie van de school melden.

U denkt dat u in aanmerking komt voor extra verlof.      
    
Aanvragen van extra verlof
Wanneer u gebruikt wilt maken van extra verlof voor uw kind, haal dan op school een aanvraagformulier of download dit door de link hiervoor te gebruiken. 
Dien de aanvraag zo vroeg mogelijk in bij de directeur van de school, zeker acht weken van tevoren.
 
Binnen zes weken wordt een beslissing genomen door:

 • De directeur van school (bij aanvragen t/m 10 dagen);
 • De afdeling Leerplicht (bij aanvragen voor meer dan 10 dagen).
Het besluit, toestemming of afwijzing, wordt schriftelijk aan u meegedeeld. Wanneer er naar het oordeel van de directeur van de school of van de afdeling Leerlingzaken geen sprake is van extra verlof en u houdt u kind toch thuis, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld en kunt u een proces-verbaal en een geldboete verwachten.
 
Vragen?
Heeft u na het lezen van dit schrijven nog vragen? Dan kunt u altijd terecht bij de directie van de school van uw kind. Ook kunt u contact opnemen met de afdeling Leerplicht van Lansingerland, op telefoonnummer (010) 800 40 00.