Máxi-Meergroep
Op CBS Prinses Máxima zitten een aantal kinderen die wel wat meer uitdaging kunnen gebruiken. In overleg met de leerkracht en ouders mogen zij in de klas het werk voor bijvoorbeeld rekenen en/of taal compacten. Dat betekent dat ze minder van de eenvoudige opgaven hoeven te maken. Daardoor komt er tijd vrij om te werken aan verrijkingsmateriaal in de klas. Mocht een kind daarnaast nog meer uitdaging nodig hebben, dan kan het deel gaan nemen aan een periode in de Máxi-meergroep. Dit wordt altijd besproken met het kind, de ouders, de leerkracht en de intern begeleider.
In deze groep komen een aantal leerlingen uit de bovenbouwgroepen bijeen om te werken aan een apart project of uitdagende opdrachten voor bijvoorbeeld rekenen en taal, maar ook wereldoriëntatie en techniek.

De Máxi-Meergroep werkt regelmatig met het programma Plannex. Plannex is een online leeromgeving waar gekozen kan worden uit honderden uitdagende projecten en lessen. U kunt zelf ook een kijkje nemen op
 www.plannex.nl. Er wordt echter ook gewerkt met andere programma's, thema's en spellen. We zoeken naar afwisseling en afstemming op behoeften en interesses. 
Gemiddeld één keer per week worden de kinderen begeleid door de leerkracht van de Máxi-meergroep. Zij bespreekt met hen het project waar ze aan werken, maar ook vaardigheden als samenwerken en plannen komen aan bod.  Het werk van de Máxi-meergroep staat op de weektaak en is dus niet vrijblijvend. Er worden eisen gesteld aan kwaliteit van het werk en werktempo. De groepsleerkracht kan hier in de klas ook aandacht aan besteden.

Af en toe zullen een aantal kinderen op de
 pagina van de Máxi-Meergroep onder het kopje "groepen" verslag doen van een project of een onderwerp waar ze aan gewerkt hebben. In de klas laten ze ook zien wat ze hebben gedaan, meestal door middel van een korte presentatie.
 
Sinds september 2016 is er een pilot gestart met een bovenschoolse Prismaklas. Leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken dan wat de basisschool met de plusgroepen kan bieden worden in overleg met ouders en intern begeleider aangemeld voor de Prismaklas. Meer informatie over de Prismaklas vindt u bij de groepen.
Een kijkje binnen
Ga naar het albumoverzicht
Wat kun je allemaal doen met sneeuw? Behalve de ongemakken in het verkeer levert het ook veel...